dunszt.sk

kultmag

Fond Gábora Bethlena a Fond na podporu kultúry národnostných menšín – komparácia fondov podporujúcich maďarskú kultúru na Slovensku

Kultúru maďarskej menšiny na Slovensku podporuje Slovenská Republika aj Maďarsko, prostredníctvom vlastných štruktúr a systémov. Zo slovenskej strany je to predovšetkým Úrad vlády SR, presnejšie Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorý má pod patronátom novovzniknutý Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej iba „FPKNM“), ktorý nahradil program Kultúry národnostných menšín, a z maďarskej strany je to hlavne Fond Gábora Bethlena (ďalej iba „FGB“). Okrem týchto poznáme aj iné formy a metódy podpory menšinovej kultúry, ale iba vyššie spomenuté dve inštitúcie disponujú  celoštátnym krytím, resp. celoštátnou pôsobnosťou.

Vychádzajúc zo svojej pozície, FGB ponúka podporu zahraničným Maďarom, kým FPKNM má podporovať národnostné menšiny, žijúce na území Slovenska. Spoločnú množinu tvoria Maďari na Slovensku, resp. ich organizačné štruktúry. Síce nič nevylučuje, aby organizácia zastupujúca Maďarov, žijúcich na Slovensku čerpala dotáciu z oboch štátov, resp. z oboch systémov – táto situácia by sa mohla skúmať osobite – ale v tomto článku skúmame predovšetkým rámec, ciele, rozhodovacie mechanizmy a konkurzné systémy oboch podporných fondov.

V prípade FPKNM poznáme iba legislatívnu úpravu, o praktických skúsenostiach ešte hovoriť nemôžeme, nakoľko v dobe vyhotovenia tejto analýzy sa ešte ani nezverejnili výzvy na predloženie projektov na konkurzy spomínaného fondu. Avšak jednotlivé orgány FPKNM už fungovať začali, už sa zrodili aj konkrétne plány a taktiež možno užitočne využiť skúsenosti z predošlých programov na podporu kultúry národnostných menšín, hlavne pri diskusií o podpore kultúry maďarskej menšiny na území SR.

 

I. Ciele, úlohy

I.1. FGB vznikol na základe zákona č. CLXXXII. z roku 2010 v Maďarsku. Podľa litery tohto zákona, cieľom tohto vyhradeného štátneho fondu je podpora zahraničných Maďarov v snahe o zachovaní a posilnení svojej kultúry, jazyka, v snahe o ich individuálnu aj komunitárnu prosperitu v ich rodnej krajine, v snahe o posilnení vzájomných všestranných inštitucionálnych kontaktov a taktiež v snahe o udržaní dobrých kontaktov z materskou krajinou.

I.2. FPKNM vznikol na základe zákona č. 138/2017 Z. z. na Slovensku. Na základe tohto právneho predpisu, túto verejnoprávnu inštitúciu zriadili za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a
zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

I.3. Pri cieľoch FGB sa síce menovite nenachádza zachovanie identity, ale veta zachovanie prosperity na svojom rodisku má prakticky rovnaký význam. Ako pridaný cieľ, FGB vyjadruje podporu na posilnenie vzájomných inštitucionálnych kontaktov Maďarov žijúcich na Slovensku, ako aj podporu posilnenia kontaktov z ich materinskou krajinou, čiže z Maďarskom, kým FPKNM skôr kladie dôraz na interkultúrny dialóg a vzájomne porozumenie s príslušníkmi väčšinového národa, v tomto v prípade s občanmi slovenskej národnosti.

 

II. Štruktúra fondu, rozhodovacie orgány

II.1. V prípade FGB, príslušný zákon pojednáva iba riadenie fondu, vôbec sa však nespomína žiadna dozorná rada, ani predstavenstvo.

Rozhodovacím plénom FGB je 4 členný výbor, ktorý popri iných, hlavne v rámcoch daného projektu určí výšku sumy, rozhoduje na základe odporúčania prípravného kolégia, resp. vydá dotačné rozhodnutie o tej časti prostriedkov, ktoré sa nepoužili pri projektoch. Popri tom vymenuje a odvoláva predsedu a členov kolégia, ktoré pripravuje konkurznú stratégiu v súlade s dotačnými princípmi, ako aj rozhodnutia v súvislosti s posúdením a poskytnutím dotácií pre rozhodovací výbor fondu.

Štyria členovia výboru sú: minister zodpovedný za národnú politiku, osoba poverená ministrom zodpovedným za zosúladenie vládnej činnosti, osoba poverená ministrom zodpovedným za štátny rozpočet a štátny tajomník zodpovedný za národnú politiku. V praxi sa popri ministrovi, v tomto prípade vicepremiér a štátny tajomník, dostali medzi členov komisie aj zastupujúci štátny tajomník aj splnomocnenec vlády.

Podľa príslušného zákona kolégium vykonáva činnosť v súlade s koncepčnými smernicami inštitúcie MÁÉRT (Magyar Állandó Értekezlet – Maďarské stále zasadnutie, pozn. prekl.), s povšimnutím podporných cieľov a s presadzovaním princípu odbornosti. Zákon ešte pridáva, že počas svojej činnosti kolégium nemožno úkolovať ani zo strany MÁÉRT ani zo strany správcovskej organizácie fondu. Nakoľko však členov kolégia vymenováva výbor, je ťažko predstaviteľné, že by nedisponovali s dôverou vlády. V súvislosti so slovenskými pomermi musíme poznamenať aj fakt, že zo slovenských politických strán dostáva na zasadnutie MÁÉRT pozvánku jedine Strana maďarskej komunity, ani strana Most – Híd ani Maďarská kresťanskodemokratická aliancia nie.

II.2. Zákon o FPKNM prejednáva úlohy jednotlivých orgánov fondu, ako úlohy riaditeľa, odborných a koordinačných rád, správnej rady a dozornej komisie.

Vedenie FPKNM vykonáva riaditeľ, ktorého vymenujú po riadnom výberovom konaní, ale posúdenie  jednotlivých projektov vykonávajú odborné rady. Riaditeľ fondu môže iba v tom prípade posudzovať rozhodnutia odbornej rady, keď má čerpanie dotácie právne bariéry.

13 národností žijúcich na Slovensku môže vytvoriť tri odborné rady: tlačovú a vydavateľskú, umeleckú, resp. osvetovú a vedeckú odbornú radu, pričom funguje aj 14. odborná rada, ktorá sa zaoberá interkultúrnym dialógom. Každá národnostná menšina sa môže rozhodnúť aj tak, že vytvorí iba jedinú odbornú radu – v praxi využívali túto možnosť menej početné národnostné skupiny. Troch z piatich členov v jednotlivých odborných radách delegujú kultúrne organizácie, dvoch zase vymenúva riaditeľ fondu.

II.3. Pár slov by sme mali hovoriť aj o prípadnom politickom tlaku!

II.3.1. V Maďarsku záleží predovšetkým na vôle vlády, kto získa dotáciu pod pojmom kultúry zahraničných Maďarov. V praxi sa ukazuje, že pri rozdelení dotácií v jednotlivých Maďarmi obývaných regiónoch, maďarská vláda toto rozdelenie konzultuje s politickými silami, ktorých si určila sama, poukazujúc tým na otázku prepolitizovania systému, ba aj na podozrenie zo skrytej formy finančnej podpory politickej strany.

II.3.2. Na Slovensku sprevádzala zrod FPKNM snaha o depolitizáciu, dôsledku čoho riaditeľ fondu musí prejsť riadnym výberovým konaním a nie je iba vymenovaný do funkcie, ale čo je ešte dôležitejšie, v rozhodujúcich odborných radách sú nominanti civilných organizácií vo väčšine, oproti riaditeľovými nominantmi.

 

III. Metóda rozdeľovania prostriedkov, konkurzný systém

III.1. Viaceré z vypísaných projektov (či ústredných alebo regionálnych) sú priamo určené pre organizácie zo Slovenska  (podľa rétoriky FGB: z Hornej zeme), kým existujú aj iné projekty (mládežnícke, resp. projekty vypísané pre podnikateľské subjekty), pri ktorých nie je určená žiadna územná príslušnosť, ale aj o tie projekty sa uchádzali organizácie aj podniky zo Slovenska. Síce dotácia podnikov nepatrí rigorózne do portfólia kultúry, ale pri cieľoch FGB sa spomína aj materiálna prosperita zahraničných Maďarov, takže to nejakým spôsobom neprotirečí s určenými cieľmi pri zakladaní FGB.

Nakoľko pri financovaní projektov s neviazanou územnou príslušnosťou, ani pri podpore individuálnych projektov neoznámili zvlášť, v ktorej krajine sa nachádza daná organizácia, resp. podnik, ani na webovej stránke fondu sa nenachádza žiadna tabuľka s prehľadom informácií, resp. ani na novinárske otázky neposkytli žiadne informácie v tomto smere u FGB, tak sa jedine z takých rozhodnutí (uvedených vo formáte pdf) dá niečo vydolovať, v častí ktorých sa nedá ani prehľadávať. Takže nárokom na celistvosť údajov z príslušných informácií sa vyhovieť nedá. Okrem toho, pokiaľ by chcel niekto vypracovať akúkoľvek správu, prehľad, resp. zhrnutie, aj pri najväčšej snahe pri spracovaní príslušného materiálu existuje veľká šanca na omyl.

V rámci FGB beží niekoľko projektov, časť z nich sa vypisuje každoročne, ale počas chodu sa objavia aj nové, na základe predstáv aktuálnej vlády. Projektová dokumentácia sa aj so žiadosťou podáva elektronicky prostredníctvom NIR (Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer) (Národnopolitický informačný systém – pozn. preklad.), vstup do spomínaného systému je možný z adresy: nir.bgazrt.hu, alebo z webovej stránky Fondu Gábora Bethlena (bgazrt.hu).

V prípade FGB hlavnú formu poskytnutia dotácií tvoria individuálne žiadosti oproti projektom, pri ktorých sa môžu vynárať určité otázniky z pohľadu transparentnosti. V súvislosti s tým sa sformulovalo viacero teoretických i praktických otázok: existuje nejaký dotazník na tento účel, komu treba adresovať tieto žiadosti, aké prílohy treba k tým žiadostiam pridať, treba vypracovať aj rozpočet k žiadostiam, aké ciele sú vytýčené pred rozdelením balíka dotácií, na základe akých kritérií sa rozhodujú v prípade individuálnych žiadostí. Ani na tieto sformulované novinárske otázky neprišla žiadna odpoveď zo strany FGB.

V súvislosti s individuálnymi žiadosťami, nedisponujeme so žiadnymi informáciami ani tom, že by bolo ich podanie viazané k nejakému termínu. Už posudzované žiadosti sa dostávajú hromadne do rozhodnutí, takže zrejme to funguje tak, že zhromaždené žiadosti sa v určitých časových intervaloch vyhodnotia a priebežne sú predkladané pred členov rozhodujúceho výboru.

III.2. FPKNM zatiaľ nevypísal žiadne projekty, ale podľa slov riaditeľa fondu sa už črtá metóda fungovania systému. Predtým bolo často kritizované práve neskoré čerpanie prostriedkov z programu Kultúry národnostných menšín, ktoré bolo manažované Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Hlavnou príčinou neskorého čerpania dotácií spočívalo v tom, že všetky projekty sa posudzovali v rámcoch Úradu vlády a kontrola jednotlivých projektov aj žiadateľov znamenalo značnú administratívnu ťarchu pre samotný úrad. Z veľkej časti týchto ťažôb sa FPKNM, ako nová verejnoprávna inštitúcia bude môcť zbaviť a na základe minulých skúseností, v budúcnosti už viac budú dbať na načasovanie čerpania prostriedkov.

Riaditeľ fondu, Norbert Molnár v jednej reportáži spomenul, že vypísané projekty sa budú objavovať sporadicky, v jednotlivých vlnách, kvôli tomu, aby ich mohli pribežne aj vyhodnocovať, nakoľko 60 dní od podania už musí byť vydané aj rozhodnutie v súvislosti s daným projektom. Podľa zákona FPKNM musí vypísať prvý projekt do 31. decembra. V prvom roku budú brať do úvahy vypísanie konkurzu z úradu vlády, ale na rok 2019 už uvažujú o iných štruktúrach projektov. V druhej polovici roka 2018 už zverejnia vypísané projekty na nasledujúci rok. Podľa riaditeľa je to potrebné kvôli tomu, aby neboli znevýhodnené tie organizácie, ktoré vykonávajú činnosť od začiatku roka.

Na rozdiel od FGB, v štruktúre FPKNM sa nerozdeľujú dotácie na základe individuálnych žiadostí.

Projekty sa predtým podávali prostredníctvom Elektronického dotačného systému, ale podľa slov riaditeľa, aj tento spôsob plánujú zmeniť. Pravdepodobne budú používať vhodne prerobený projektový registračný systém kultúrneho fondu.

 

IV. Dispozičná suma

IV.1. Podľa predstavenia sa FGB na svojej webovej stránke, s ich finančnými prostriedkami disponuje, resp. ich spravuje nezisková hospodárska organizácia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Správca Fondu Gábora Bethlena a.s.- pozn. prekl.), založená v apríli 2011.

V nižšie uvedenej tabuľke sme zhrnuli dotácie prichádzajúce na Slovensko. Ako sme to už naznačili vyššie, je dosť pravdepodobné, že uvedené údaje nie sú presné, ale z nich vychádzajúce tendencie sú aj tak jasné. Kurz sme počítali s pomocou ročného priemerného kurzu.

 

Projekt Individuálna žiadosť Spolu
2011 190 000 000 HUF (680 491 EUR) 313 000 000 (1 121 020 EUR) 503 000 000 HUF (1 801 511 EUR)
2012 111 700 000 HUF (385 944 EUR) 454 900 000 (1 571 764 EUR) 566 600 000 HUF (1 957 708 EUR)
2013 113 800 000 HUF (383 268 EUR) 478 243 000 HUF (1 610 680 EUR) 592 043 000 HUF (1 993 948 EUR)
2014 107 700 000 HUF (348 928 EUR) 390 050 000 HUF (1 263 688 EUR) 498 200 000 HUF (1 612 616 EUR)
2015 136 900 000 HUF (441 755 EUR) 998 550 000 HUF (3 222 168 EUR) 1 135 450 000 HUF (3 663 923 EUR)
2016 280 825 106 HUF (901 641 EUR) 8 234 985 800 HUF (26 439 947 EUR) 8 515 810 906 HUF (27 341 588)

 

Prostredníctvom FGB čoraz viac peňazí prichádza na Slovensko pod zámienkou podpory školstva a kultúry. Suma dotácií rozdeľovaných cez projekty sa po roku 2011 mierne znížila, ale v rokoch 2015 a 2016 sa zdvojnásobila. Ešte viac badateľný je nárast pri sumách rozdeľovaných na základe individuálnych žiadostí. V rokoch 2014 a 2015 sa takouto formou pridelená dotácia zvýšila 2,5 násobne, a tým pádom aj takto zvýšená suma narástla viac ako 8 násobne v roku 2016.

S týmto sa aj pomer rozdeľovaných dotácií podľa projektov, alebo podľa individuálnych dotácií riadne posunul. Kým v rokoch 2011 až 2014 suma rozdelená podľa individuálnych žiadostí prevyšovala 1,5 až 4 percentá oproti sumám rozdeleným cez projekty, tento pomer bol už v roku 2015 viac ako 7 násobkom, a v roku 2016 až skoro 30 násobkom.

Pokiaľ si prezeráme konečné sumy, v rokoch 2011 až 2014 prišlo na Slovensko pod zámienkou podpory školstva a kultúry 1,6 až 2 milióny eur, čo bolo aj v pomere s mierou dotácií poskytnutých zo Slovenska. V roku 2015 sa prichádzajúca suma zvýšila na 3,6 milióna eur, v roku 2016 narástla až do výšky 27,3 miliónov eur, čo je skoro 12 násobkom sumy, ktorá sa môže čerpať prostredníctvom projektov na podporu kultúry Maďarov, žijúcich na Slovensku.

IV.2. Na Slovensku bolo vyhradených 3 879 250 eur v roku 2016, a 4,5 milióna eur v roku 2017 na podporu menšinovej kultúry, z čoho bolo rozdelených 1 955 296 eur v roku 2016, a 2 268 000 eur v roku 2017 medzi maďarských uchádzačov. Od roku 2018 vo FPKNM budú rozhodovať odborné rady o rozdelení sumy 8 miliónov eur, z čoho maďarské organizácie sa môžu uchádzať o podporu v celkovej výške 4,1 milióna eur.

 

V. Kontrola

V.1. Podľa zákona úlohy súvisiace s čerpaním pridelených dotácií, s kontrolou a s evidenciou použitia týchto prostriedkov, resp. úlohy vyplývajúce zo zákona č. CXCV z roku 2011 o štátnom rozpočte vykonáva správcovská organizácia FGB, nezisková hospodárska organizácia Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Pre verejnosť sú prístupné iba údaje o tom, či FGB podporila doručené projekty, resp. individuálne žiadosti, a keď áno, tak v akej výške.

V.2. Na základe zákona o FPKNM, jednou z úloh fondu je kontrola záväzkov, uvedených v jednotlivých zmluvách s podporovanými organizáciami, resp. vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z týchto zmlúv.  Fond má právo kontrolovať použitie poskytnutých finančných prostriedkov a tak isto aj dodržanie podmienok uvedených v jednotlivých zmluvách s podporovanými organizáciami.

Kontrolným orgánom fondu je dozorná komisia, ktorá medzi inými vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu.

Podporované menšinové kultúrne projekty sú pre verejnosť úplne transparentné: sú dostupné aj samotné projekty, resp. aj ich rozpočet. Pravdepodobne v súvislosti s tým nedôjde k žiadnej zmene ani u FPKNM.

 

VI. Zhrnutie

VI.1. FGB je typickým fondom na vykonanie vôle vládnej moci, ktorý sa ani v personálnych otázkach neoddeľuje od vlády, je vlastne predlženou rukou vládnej garnitúry. Z toho vyplýva, že samotný politický vplyv sa nemôže vylúčiť ani na teoretickej úrovni, a to sa odzrkadľuje aj v samotnej praxi. Fungovanie fondu, napríklad proces kontroly nie je dostatočne špecifikovaný, rozhodovací proces nie je dostatočne transparentný, hlavne dotácie pridelené na základe individuálnych žiadostí vzbudzujú obavy, ktoré predstavujú značnú časť sumy, s ktorou samotný fond disponuje.

VI.2. Nezávislosť FPKNM zabezpečuje fakt, že čelného predstaviteľa vyberajú na základe riadneho výberového konania. Naďalej je dôležitá zásada, že samotný predstavitelia národnostných menšín sa môžu zúčastniť rozhodujúcich procesov, a to prostredníctvom odborných rád. Rozdelenie dotácií sa uskutočňuje transparentným spôsobom a počas rozhodovacích procesov sa nekonzultuje so žiadnym politickým predstaviteľom.

 

Preklad: Attila Merva

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017

Ha tetszik, amit csinálunk, kérünk, szállj be a finanszírozásunkba, akár csak havi pár euróval!

Támogass minket